Mümessillik – Distribütörlük

Mümessillik – Distribütörlük

İstanbul Ticaret Odası’na  mümessillik sözleşmeleri veya yetki belgeleriyle, noter tasdikli Türkçe tercümelerini ibraz eden ve sözleşmelerinde meydana gelecek değişikliklerin bir ay içinde bildirileceğine dair taahhütname veren üyelerimizin mümessillik veya distribütörlük kayıtları tutulur. Bu kayıtlar çerçevesinde yazılı talep halinde kendilerine mümessillik-distribütörlük belgesi verilir. Ayrıca resmi makamların soruları üzerine kayıtlarda mevcut ise mümessilin unvan ve adresi bildirilir.

Sözleşme veya yetki belgesinde, asgari olarak  aşağıda yazılı hususların yer almış bulunması şarttır.

·        Tarihi,

·        Mahiyeti,

·        Belirlenen bölge,

·        Distribütör veya mümessilin haiz bulunduğu yetki,

·        Müddeti.

Belgenin, iki tarafın yetkili şahıslarının imzalarını taşıması şart değildir. Sadece  distribütörlük veya mümessillik haklarını vermiş olan firmanın yetkili şahıslarının imzalarının bulunması yeterlidir.

Yapılan tetkik sonucunda mukavele ve eklerinin talimat esaslarına uygun olduğu anlaşıldığı takdirde, makbuz mukabili 2004 yılı ücretler ve harçlar tarifesine göre 50.-TL. ücretin İstanbul Ticaret Odası veznesine yatırılmasını müteakip belge tanzim edilir.