ATA Karneleri

ATA Karneleri
Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında, gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune olarak götürülecek malların geçici olarak yabancı ülkeye kabulünde veya bir mesleğin icrası için gerekli malzemenin geçici olarak yurt dışına götürülmesinde mahalli gümrük formalitelerinden kurtulmak ve gümrüksüz girişini sağlamak gibi işlevleri olan ATA karnelerinin temini için aşağıdaki “ATA karneleri ile ilgili açıklama” bölümünde istenen belgelerin TIR Birimine intikal ettirilmesi gerekir.

Eşyanın milletlerarası dolaşımını kolaylaştırmak işlevini gören ATA karneleri, İTO üyesi olan firmaların yanı sıra diğer Oda üyeleri olan firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir.

ATA Karnesi alan firmaların İhracatçı Birlikleri tarafından sağlanan teşvik yardımından faydalanabilmeleri amacıyla ATA karnesi sayfa fotokopileri firmanın talebi halinde ATA karnesinin iadesi sırasında onaylanarak ilgili firmaya İstanbul Ticaret Odası’nca verilir.

ATA Karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır.
ATA Karnesi İle İlgili Açıklama

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan  sağlayan, teminat yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen bir  belgedir.

 

ATA Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler

Almanya Hollanda Malta
Amerika Hong Kong Mauritis
Andorra İngiltere Meksika
Arnavutluk İran Moldova
Avustralya İrlanda Norveç
Avusturya İsrail Pakistan
Bahreyn İsveç Polonya
Belçika İsviçre Portekiz
Beyaz Rusya İspanya Romanya
Birleşik Arap Emirlikleri İtalya Rusya
Bosna-Hersek İzlanda Senegal
Bulgaristan Japonya Sırbistan (Karadağ hariç)
Cebelitarık Kanada Singapur
Cezayir Karadağ Slovak Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti Kıbrıs Rum Yönetimi Slovenya
Çin Halk Cum. Kore Sri Lanka
Danimarka Letonya Şili
Estonya Litvanya Tayland
Fas Lübnan Tayvan
Fildişi Sahili Lüksemburg Tunus
Finlandiya Macaristan Türkiye
Fransa Madagaskar Ukrayna
Güney Afrika Cum. Makao Yeni Zelanda
Hırvatistan Makedonya Yunanistan
Hindistan Malezya  
  Moğolistan  

ATA Karneleri Hakkında Kısa Bilgiler

Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenilen eşyalar ATA Karneleri ile ithal edilemezler

ATA Karnelerinin geçerlilik süresi, verildikleri tarihten itibaren bir yıldır.

 

ATA karnesinin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanımı talep edilmesi halinde,mevcut karnenin süresi uzatılamayacağından,teminat aranmaksızın yeni bir ATA karnesi ile kullanımına devam edilebilir.Bu durumda,karne hamili mevcut karnenin geçerlilik süresi içinde,gerekçeleri ile birlikte doğrudan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvuruda bulunarak yeni bir karne düzenlenmesini talep edebilir.Birlik tarafından gerekli araştırma yapılarak,geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarının kabul etmesi koşuluyla,mevcut karnenin yerine yeni bir karne düzenlenebilir.

 

ATA Karneleri geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, ülkemizden dört kez geçici ihraç ve tekrar ithal işlemi yapılmasına aynı şekilde, ATA karnelerinin geçerli olduğu ülkeler dört kez geçici ithal ve tekrar ihraç işlemi ile dört ülkeden transit geçiş işlemi yapılmasına imkan vermektedir.

 

ATA Karnesi Alabilmek İçin Odaya İbraz Edilmesi Gerekli Belgeler

“ATA karnesi talep sahibinin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise ticaret sicili gazetesi fotokopi ibraz edilir.”

DİLEKÇE:
Dilekçede belirtilmesi gerekli hususlar;

a) Karne talep edilen malların, ne amaçla yurt dışına gönderileceği,

b) ATA Karnesinin hangi ülke veya ülkeler için kullanılacağı,

c) ATA Karnesi beraberinde gidecek olan firma yetkilisinin ismi, eğer böyle bir kişi yoksa ATA Karnesi işlemlerini karne sahibi  adına yapacak mümessil firma veya kişinin ismi,

GENERAL LIST / GENEL LİSTE

 

Sıra NoDokuman/

Item No.

Eşyanın Ticari ismi ve varsa marka ve numaraları /
Trade description ofgoods and marks and numbers, if only
Parça Adedi /
Number of Pieces
Ağırlığı veya hacmi /
Weight or Volums
Kıymet* /
Value
Menşe Ülke** /
Country of Origin**
1 2 3 4 5 6
1
2
…………………………………………..
…………………………………………..
………….
………….
……………………
……………………
………………
………………
……………….
……………….

 

*   Aksi belirtilmediği sürece karnenin verildiği ülkedeki/gümrük bölgesindeki ticari kıymetler ve bu ülkeninm/Gümrük bölgesinin para birimi.

**  Menşe ülkesi, eğer karnenin verildiği ülkeden/gümrük bölgesinden farklı ise, Uluslararası ISO kodları kullanılarak belirtilir.

Malların birim fiyatları gerçek ticari fiyatlarına uygun  olacaktır.Ayrıca gümrük mercilerince düşük değer belirtildiğinin anlaşılması halinde eşyalara el koyma ya da haciz yapma yetkisi bulunmaktadır.

Yukarıdaki tabloya uygun şekilde hazırlanacak listeden 1 adet ibraz edilecektir.

TEMİNAT:

ATA Karnesi kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) oranında alınır.
Teminat olarak:

Nakit (TL. veya döviz )TL olması halinde İTO veznesine; Döviz  olması halinde aşağıda belirtilen İTO’nun banka hesaplarına yatırılır.

 

  Hesap No. İBAN No. Banka Adı
EURO için 055-60651949 TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49 Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam Şubesi
USD için 055-60635877 TR64 0006 7010 0000 0060 6358 77 Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam Şubesi

 

Firmaların banka hesaplarındaki meblağlara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Ankara) adına yapılacak bloke.

Banka Teminat Mektubu. (TL. veya döviz)

Dövize natık teminat mektuplarında yazılı talep tarihindeki “TCMB döviz satış kuru” ifadesi yer alacaktır.Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi kapsamı eşya ibaresinin yazılması zorunludur”.

ATA karnesi himayesinde ABD, Avusturalya, İsviçre, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine (Belçika, Lüksenburg, Hollanda, İtalya, Yunanistan, İsveç, Norveç, İngiltere, Danimarka, Avusturya, İspanya, Fransa, Portekiz, İrlanda, Almanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, Kıbrıs) geçici ihracatı yapılacak ve sadece Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13, 71.08, 71.06 olan eşya için , döviz bazında verilmesi halinde karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 40’ı oranında teminat alınacaktır.

Yukarıda belirtilen % 40 oranındaki teminattan faydalanmak isteyen talep sahipleri dilekçelerinde götürecekleri malların GTİP’lerini belirteceklerdir.

Ayrıca, yukarıda sayılan ülkelere gideceğini beyan ederek ATA karnesi alan ancak aldığı karneyi sözkonusu listede bulunmayan bir ülkeye kullandığı tespit edilen karne hamili İstanbul Ticaret Odası’nca Birliğe bildirilecek ve Birlik onayı alınmadan bu karne hamiline yeni ATA karnesi düzenlenmeyecektir.

Taahhütname(Ek1) formu firmanın taahhütte bulunmaya yetkili kişilerince imzalanarak kaşelenecek ve yetkili ismi belirtilecektir.

İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ

YETKİ BELGESİ: Karneyi Odamızdan teslim alacak kişiye firma yetkilisince imzalanarak bir yetki belgesi verilir.

KARNE BEDELİ  : 185.- TL.

 

ATA Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Açıklama

ATA Karnesi içindeki koçanlara işlemler usulüne uygun olarak yaptırılıp gerekli kısımlar gümrüklerce doldurularak gümrük mühürü  ile mühürlenmelidir.Geri gelen eşya koçanı üzerindeki genel listenin ..sıra numarasında “ibaresi kısmındaki  boşluğa listede kayıtlı malların sıra numarasındaki miktarları gümrük yetkililerine yazdırılmalıdır.

 

Karne İadesi Ve Teminatın Çözülmesi İşlemleri

ATA Karnelerinin en geç geçerlilik süreleri bitiminden itibaren  bir ay içinde İstanbul Ticaret Odası’na iade edilmesi gerekmektedir.

İstanbul Ticaret Odası’na iade edilerek teminatın çözümü istenen ATA Karneleri Kefil Kuruluş olan Odalar Birliği’ne gönderilerek, Birlik teyidi  alındıktan sonra teminat çözülebilecektir.

 

Kamu Kurumlarının ATA Karnesi talepleri ;

 

Teminatsız olarak ATA karnesi kullanmak isteyen kamu kurumları,talepleri,gerekçeleri,eşyanın niteliği ve değerini gösteren bir liste ile birlikte yazılı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilir.Birlik tarafından uygun bulunan talepler,İTO’ya yazılı olarak bildirildikten sonra talep sahibine teminatsız olarak ATA karnesi verilir.

 

Bilahare, kamu kurumlarına teminatsız olarak düzenlenecek ATA karneleri için Taahhutname(Ek.II) alınarak ve talep eden kurum adına bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanlar tarafından imza edilerek;dilekçe eşyanın niteliği ve değerini gösteren bir liste ile birlikte İTO’ya müracaat yapılır.

 

Geçerlilik süresi bitiminden itibaren üç ay sonunda sahip olduğu karneyi iade etmeyen kamu kurumları adına,söz söz konusu karne iade edilene kadar teminatsız olarak karne düzenlenmez.

 

Karneleri usulüne uygun olarak kullanmadığı tespit edilen veya ATA karnesi kullanımından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kurumlarına,söz konusu sorunlar giderilene kadar teminatsız olarak karne düzenlenmez.

 

Bir kamu kurumunun aynı anda teminatsız olarak kullanmakta olduğu ATA karnesi sayısı yirmi beş adedi geçemez.