TIR Karneleri

TIR Karneleri

TIR İşleri Servisi TIR karneleri ile ilgili hizmeti İTO üyesi firmaların yanı sıra Odalar ve Borsalar Birliği’nce belirlenen diğer Odalar üyesi firmalara da vermektedir.

TIR Sistemi içinde çalışmak isteyen firmaların usulünce doldurduğu aşağıda belirtilen belgeler İstanbul Ticaret Odası’nca veya firma başka bir Oda üyesi ise doğrudan Birliğe iletilir.

Tır sistemine giriş için ibraz edilmesi gereken belgeler

1- 10 araç şartı. (C1,C3 ve R2 için geçerli değil) (300 ton istiap haddi)

2- a) 30.000, -Avro nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu veya

  1. b) 75.000, – TL.sı nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu

(Teminat mektubunun  konusu: ‘’TIR Sistemine kabul teminatı ‘’ olmalıdır. )

Not: R2Yetki Belgesi sahibi firmaların, TIR Sistemine kabulü için 50.000 USD nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Her 50.000 USD teminat karşılığı için 25 adet Tır karnesi kontenjanı tanınır.

3- Tır Sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. ( 617.-TL. nakit, T.İş Bankası Akay şubesi 225-5 no.lu hesap )

4- 3 adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi.

5- 3 adet noter tasdikli Taahhütname.

6- 3 adet Yetki Belgesi fotokopisi ( C1, C2, C3, L2, M3 veya R2 Yetki Belgesi )

7- Karne hamili ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için:

— Tasdikli nüfus kayıt belgesi, ( 3 nüsha )

— Tasdikli ikametgâh belgesi,  ( 3 nüsha )

— Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı belgesi. (3 nüsha )

Bu maddede belirtilen belgeler; anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü ile anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından ve anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip tüzel kişilerin yüzde elliden fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından talep edilir. Ayrıca, bu belgeler kooperatiflerin müdürleri ile limited şirketlerin ortak olmayan müdürlerinden de talep edilir.

8- Firma yetkilisince imzalanmış 3 adet ilave Taahhütname

9- Noter tasdikli imza sirküleri sureti ( 3 nüsha )

10- 3 adet Oda Sicil Kayıt Sureti

11- 3 adet Firma Bilgi Formu

12- 3 adet Sicil Gazetesi fotokopisi

13- Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi ) ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu veya yeni kurulan şirketler için mali tabloları ve sermaye raporu dikkate alınarak hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

14- Yetki belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/belgeleri

C1 yetki belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet (ÜDY3) üst düzey yönetici ve (ODY3) orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 yetki belgesi sahiplerinin de, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

TIR Karnesi kullanması Birlik’ce uygun görülen firmalara türlerine göre aşağıdaki bedellerden karne satışı yapılır.

–       4 yapraklı TIR karnesi         93.- TL.

–       6 yapraklı AB TIR karnesi   145.- TL.

–       6 yapraklı TIR karnesi         204.- TL.

–   14 yapraklı TIR karnesi        210.- TL.

–   20 yapraklı TIR karnesi        215.- TL.
Dağıtımı yapılan TIR karneleri belirli bir süre sonunda geri getirildiğinde kontrol edilerek iade alınır.

Türk firmalarının yanı sıra TIR Sistemi içinde faaliyet gösteren yabancı ülke firmalarına da gerekli şartları yerine getirmeleri halinde karne verilir.

Yabancı ülke firmalarına verilen karneden 100 $ karşılığı karne bedeli 20 İsviçre Frangı karşılığı Sigorta primi ve  İTO hissesi tahsil edilir.

TIR karnesi alan firmaların Katma Değer Vergisi Uluslararası Taşımacılık İstisnasından faydalanabilmesi için Vergi Dairesi’nce istenen tasdikli TIR karne sayfa fotokopisi, firmanın talep etmesi halinde TIR karnelerinin iadesi sırasında ilgili firmaya İstanbul Ticaret Odası’nca verilir.

TIR karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır.