KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Kozan-TO 19 Mayıs 2018 KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı için yorumlar kapalı
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

 Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

Proje Süresi
En az 6
En Fazla 36 Ay
(+6) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Mevzuat

Başvuru Formları

 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formu 
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formu 2.1 – 2.9 No.lu Bölümler
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Taahhütnamesi
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Ödeme Oluru
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Kontrol Formu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Değerlendirme Formu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Karar Formu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Ara Faaliyet Değerlendirme Raporu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Revizyon Formu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Sonuç Raporu
 KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Tespit Tutanağı

Yürürlükte Olan Çağrılar

Yorumlar Kapalı.